VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM

DITA výrobní družstvo invalidů v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon“) zavádí a blíže upravuje pravidla vnitřního oznamovacího systému.

Účelem těchto pravidel je zajistit kanály pro podání oznámení případných protiprávních jednání, zajistit ochranu totožnosti oznamovatelů a zajistit jejich ochranu před odvetnými opatřeními.

Družstvo DITA vylučuje oznámení od třetí osoby a vyhrazuje přijímání oznámení pouze od svých zaměstnanců v pracovněprávním vztahu, dobrovolníků, stážistů a osob vykonávajících u povinného subjektu odbornou praxi.

Ostatní osoby, tedy například dodavatelé, OSVČ a další osoby, které jsou s družstvem ve smluvním vztahu mohou oznámení podat pouze prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému Ministerstvu spravedlnosti prostřednictvím webové adresy https://oznamovatel.justice.cz.

Protiprávním jednáním ve smyslu Vnitřního oznamovacího systému družstva se rozumí protiprávní jednání, k němuž došlo nebo má dojít u společnosti a které:

 • má znaky trestného činu
 • má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty nad 100 000 Kč
 • porušuje jiné právní předpisy vyjmenované v § 2 odst. 1 písm. d) zákona.

Případná oznámení přijímá a posuzuje příslušná osoba a dále postupuje zejména v souladu s §11 a §12 zákona.

Podané oznámení nesmí být anonymní, musí obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele.

Družstvo DITA určilo tuto příslušnou osobu:

 • Renata Bočanová, tel: + 420 381 479 202

Družstvo DITA zavedlo vnitřní oznamovací systém pro veškerá oznámení podaná podle zákona a k tomuto účelu zřizuje tyto způsoby podání oznámení:

 • elektronicky na e-mailovou adresu prislusnaosoba@dita.cz
 • písemně na adresu zaměstnavatele DITA výrobní družstvo invalidů, Stránského 2510/1, 390 02 Tábor, musí být viditelně označeno  „NEOTVÍRAT, k rukám příslušné osoby“
 • nebo telefonicky na uvedené číslo příslušné osoby, od pondělí do pátku 8:00 – 12:00 h, 12:30 – 15.00 h
 • osobně, pokud o to oznamovatel požádá
 • V případě podání oznámení prostřednictvím jiných kanálů, než je uvedeno výše, společnost nemůže zaručit ochranu totožnosti oznamovatele a informací uvedených v oznámení v souladu se zákonem.

  V případě, že se prokáže podání vědomě nepravdivého oznámení, může být vše postoupeno Ministerstvu spravedlnosti a oznamovateli může být uložena pokuta až do výše 50 000,- Kč.